TESFED Espor Yardımcı Antrenör (Birinci Kademe) Eğitimi Kursu İlanı Açtı!

Son Güncelleme Tarihi:

Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu ( TESFED ) bugün resmi sayfasından yayınladığı bir ilan ile “Yardımcı Antrenör (Birinci Kademe) ilanı yayınladı.

İlan Ayrıntıları şu şekilde belirtildi;

Espor Yardımcı ANTRENÖR (BİRİNCİ KADEME) YETİŞTİRME KURSU 22 MART- 01 NİSAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

DERSLER ONLİNE YAPILACAKTIR.

SINAV 05 NİSAN 2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YÜZ YÜZE YAPILACAKTIR.

 

1.Kademe Yardımcı Antrenör kursuna, Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren fakülte veya yüksek okullarından mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir.

 

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

  1. Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden –KURS BAŞVURUSU kısmından yapılacaktır.
  2. Adaylar için ön başvuru tarihleri: 08-18Mart 2021 tarihleri arası

Başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç 18.03.2021 tarihi ve saat 16.00’ a kadar tamamlanmalıdır.

 

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

 

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f)17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

 

Antrenör Yetiştirme kursunun düzenlenmesinde 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile Türkiye E-Spor Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı hükümleri uygulanır.

ANTRENÖR KURSU EĞİTİM PROGRAMI

UYGULAMA EĞİTİMİ VE SINAV

Özel Eğitim Programı dersleri Meet Programı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olup, sınav 05 Nisan 2021 tarihinde Ankara’ da yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

 

KURS KONTENJANI 75 kişi ile sınırlıdır.

 

KURS ÜCRETİ:  E-Spor 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük kurs ücreti 250 TL dir.

T.C Ziraat Bankası Şube:00718-Aydınlıkevler/Ankara Şubesi

HESAP NO : 884133785004

IBAN NO    : TR97 0001 0007 1888 4133 7850 04

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş!
Yazar

Mustafa İvgen

Yazar ve bazen de çizer.